Luxurious and gorgeous! Kasaboko with fireworks, Chichibu night festival

saitama matsuri 2 kanto  Luxurious and gorgeous! Kasaboko with fireworks, Chichibu night festival