Nebuta in daytime

tohoku matsuri 2 aomori  Nebuta in daytime