Aizu-wakamatsu castle, locally called Tsuruga castle

tohoku castles fujishima  Aizu wakamatsu castle, locally called Tsuruga castle