A statue of Shingen Takeda

yamanashi kanto  A statue of Shingen Takeda