Golden SHACHIHOKO, Okayama castle

okayama castles chugoku  Golden SHACHIHOKO, Okayama castle