Sailing ship festival

nagasaki matsuri 2 kyusyu  Sailing ship festival