Meikyokan, school of Kishu domain where Shiki Masaoka leaned

shikoku ehime  Meikyokan, school of Kishu domain where Shiki Masaoka leaned