Statue of Ryoma Sakamoto, Katsurahama

shikoku kochi  Statue of Ryoma Sakamoto, Katsurahama