Kagoshima City and Sakurajima (from Shiroyama)

kyusyu kagoshima  Kagoshima City and Sakurajima (from Shiroyama)