Tsuijimatsu (the pine tree hedge 10~13m high ) in Izumo plain

shimane chugoku  Tsuijimatsu (the pine tree hedge 10~13m high ) in Izumo plain