Fireworks in Kagura

hokkaido  Fireworks in Kagura