Kanno farm, Kami-furano town

hokkaido  Kanno farm, Kami furano town