Tree of monologue, Furano

hokkaido  Tree of monologue, Furano